Senaste nyheterna

Linda är vår nya föreståndare!

Linda Dahlqvist är ny föreståndare för Korpbergets behandlingshem.

Hon är utexaminerad socionom och har många års erfarenhet av arbete med människor som fastnat i missbruk och kriminalitet.

– Det är många nya intryck så här i början, men det känns väldigt roligt att vara på plats på Korpberget, säger Linda som tillträdde sin nya tjänst i början av juni 2019.

Närmast kommer Linda Dahlqvist från en tjänst hos Frivården i Sundsvall. I bagaget finns också bland annat två års erfarenhet från socialtjänsten.

Nu byter hon spår från arbete på myndighet till en tjänst som chef i privat behandlingsverksamhet, men betonar att hon inte kommer att arbeta som behandlare i sin nya roll.

– Mitt uppdrag är att sköta det administrativa arbetet som till exempel in- och utskrivningar. Och så ska jag hålla koll på regelverket så att vi gör det vi ska helt enkelt, att Korpberget alltid uppfyller alla de krav som ställs på en behandlingsverksamhet.

Linda Dahlqvist som beskriver sig som en strukturerad person som är van att arbeta med en hög stressnivå och att ta eget ansvar i arbetet.

Vad lockar med den här tjänsten och verksamheten?

– Jag älskar att jobba med människor och mitt fokus ligger alltid på att se möjligheter till förändring och på att hitta lösningar och det kommer jag att få göra på Korpberget.

Korpberget för sin del tycker att man har hittat en person vars utbildning, erfarenhet och egenskaper gör henne till en perfekt sammanhållande kraft i verksamheten.

– Linda är väldigt mjuk i sitt sätt, men också oerhört seriös och kunnig på de administrativa delarna av vår verksamhet och det är en väldigt bra kombination av kompetenser, säger Lasse Karlsson, marknads- och personalansvarig på Korpberget.

 

 

FAKTA

Linda Dahlqvist

ÅLDER 45

FAMILJ Sambo, son och två bonusdöttrar

BOR Utanför Sundsvall

GÖR Utbildad socionom, ny föreståndare på Korpberget från juni 2019.

Vuxna barnprogram

Vem är egentligen ett vuxet barn?
Vad innebär det att vara medberoende? Här förklarar vi kort hur vi ser på begreppen och hur vuxna barn-program på Korpberget är upplagt.

Vem är ett vuxet barn?
Ett vuxet barn är en person som vuxit upp i en familj med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom. Av nödvändighet utvecklar barnet överlevnadsstrategier som i vuxen ålder ofta leder till dålig självkänsla och svårigheter att göra egna känslor och behov viktiga. Vissa bär på livslånga sår i form av skuld och skam. Många kompenserar sin kärleksbrist med att vara duktiga och högpresterande. Det är även vanligt att personen utvecklar olika typer av kemiska beroenden.

Vad är ett medberoende?
Alla som lever i nära kontakt med personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom löper risk att utveckla ett medberoende. Det uppstår i familjer med missbruk men även bland professionella hjälpare. Medberoendet är efter förutsättningarna en naturlig, men problematisk, anpassningsreaktion där egna känslor och behov underordnas den sjukes. Den ursprungliga avsikten är att hjälpa men gradvis uppstår ett tvingande mönster som efterhand leder till kontrollförlust. Den medberoende blir i relation till den sjuke ofta både kontrollerande och möjliggörande och har historiskt betraktats som ett stort problem. Det är ett nedvärderande och skuldbeläggande synsätt som ibland smyger sig in i föreställningen om den medberoende även i våra dagar. Korpberget tar avstånd från en sådan definition av begreppet medberoende. För att frigöra sig behöver den medberoende hjälp utifrån. Centralt är att personen behöver göra egna känslor och behov viktiga, och på så vis återerövra egenvärde och självkänsla.

Vilka kommer till våra vuxna barn-veckor och hur är veckorna upplagda?
Till våra vuxna barn-veckor kommer människor från alla grupper i samhället.

• De som vuxit upp i dysfunktionella familjer och idag upplever problem som vuxna.
• De som idag lever i relationer med missbruk eller andra svåra livsproblem i äktenskap eller vänskapsrelationer.
• Personer inom hjälparyrken, till exempel socialtjänst och sjukvård, som utvecklat ett professionellt medberoende.

Deltagarna upplever det som en stor tillgång att man trots olikheterna i gruppen känner stor gemenskap och igenkännande. I en varm och stödjande atmosfär får deltagarna möjlighet att möta och bearbeta sina problem genom samtal, föreläsningar och många praktiska övningar.

Gå in på vår Kalender för mer information om när vi har våra vuxna barn-veckor.

Ålsta FHS i samarbete med Korpbergetbehandlingcenter AB utökar längden för för utbildningen Kvalificerad behandlingspedagog till 2 ÅR.

Behandlingspedagogutbildningen ger professionell kompetens till dig som arbetar, eller vill arbeta med behandling inom området missbruk och beroende problematik. Efter utbildningen har du kompetens att arbeta som behandlare på HVB hem, utslussboende, stödboende eller behandling inom öppenvård/ övriga sociala arbeten.
Vi ser ett växande behov på arbetsmarknaden av kompetent arbetskraft som Behandlings assistenter,behandlare/terapeut på olika typer av behandlingshem.
Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom området behandling av människor med beroendeproblematik, en arbetskraft rustad för såväl offentliga verksamheter som för att arbeta i konkurrensutsatt verksamhet.
Det som utmärker utbildningens koncept är effektivitet, flexibelt lärande på distans och stark koppling till arbetslivet genom praktik och direkt samarbete med bransch.
Har du lång erfarenhet av arbete inom behandling kan vissa delar av kursutbudet valideras.
Utbildningen sker på distans med 16 obligatoriska träffar på skolan i Sundsvall under din studietid.
Du läser
  • Personlig utveckling/professionellt förhållningssätt
  • Beroendeprocessen
  • Kunskapsbaserad praktik och evidensbaserade metoder
  • Psykologi/psykisk ohälsa/samsjuklighet
  • Livsstilsfaktorer
  • Kris, Sorg och förlust
  • Socialrätt, dokumentation
  • Ledarskap och organisation
  • Etik och värdegrundsarbete
För dig som inte redan arbetar inom vård och omsorg/behandling krävs att du har praktik i 12 veckor.
 

Childrens Program Sverige

Nyhet!

 Special programmet pågår under v.44 (höstlovet) 30/10-2/11

 

Korpberget och Childrens Program Sverige befäster sitt samarbete genom att erbjuda ett adekvat professionellt omsorgsfullt program för de sk ”glömda” barnen. 

 

Generellt talar vi om att anhöriga också påverkas av den som har problem i familjen med alkohol eller andra droger. Mer sällan talar däremot vi om hur barnen mår i familjer med missbruk eller beroende. Vi som arbetar inom behandling och rehabilitering vet att barn far illa i familjer där någon är beroende, men alltför många negligerar detta och kanske inte tror att de berörs så mycket av det som händer i deras barns vardag.

Vi pratar inte om att det finns problem. Det blir en förborgad hemlighet hos barnen. Inget man vågar prata om eftersom det är skamfyllt. Många vuxna gömmer sig bakom argument som ” de är ju så små och de kan inte ha märkt så mycket.

Men vi säger; det finns inga björnar som sover. De har varit vakna hela tiden!

 

Vi på Korpberget har länge försökt hitta den bästa hjälp även för barnen från dessa familjer och vi säger idag; den pusselbiten är den som saknas i vår behandling här på Korpberget.

Ett synsätt där vi har ett familjeorienterat perspektiv inom beroendevården.

 

Nu tar vi ett nytt kliv i vår omsorg och kommer att kunna erbjuda föräldrar i behandling hjälp och stöd även för deras yngre barn, i åldrarna 7-12 år, och det gör vi genom att möjliggöra Childrens Program. Ett förebyggande program för barn och den förälder som äger problemet som kommer att genomföras här på Korpberget.

Childrens Program är det forskat om och kommer ursprungligen från Hazelden Betty Ford Foundation i USA och har i Sverige bedrivits som ett pilotprojekt under tre års tid med mycket goda resultat.

 

Terapeuterna under veckan är : Lars Lewerth och Emil Lilja

 

 

 

Vill du veta mer om *Childrens Program, besök programmets hemsida www.childrensprogram.se

Korpberget behandlingscenter AB

Kontakt: Emil Lilja 0735-33 97 67

Mail: emil@korpberget.se

Lediga tjänster

Vi söker för närvarande inte aktivt efter ny personal.
 
OM OSS
Korpberget är ett av Sveriges äldsta behandlingshem som bygger på 12-stegsprogrammet. Verksamheten har pågått sedan början av 1980-talet och har fortfarande förändring och utveckling som ledande principer.
Korpberget ligger mycket naturskönt i Höga Kusten-området, på Svanö i Ångermanälven.
 
Våra enheter ligger samlade på en del av ön och miljön är därför mycket harmonisk och fri från yttre störningar.
 
MER INFORMATION OM KORPBERGET: www.korpberget.se
 
ANSÖKAN
Er ansökan skickas till:
Korpberget Behandlingscenter, Lars Karlsson
E-post:lasse@korpnastet.se
Tel: 076-141 66 38
Postadress: Korpbergsbacken, 872 93 Lunde

Korpberget satsar på att utbilda sina behandlare i MRT-modellen

Korpberget tillför en ny dimension till sin behandling. All behandlande personal är nu utbildad i modellen MRT, Moral Reconation Therapy. MRT syftar till att förändra attityder, beteenden och vanemönster som klienterna bär med sig från sitt missbruk och beroende.

Ansvarig för utbildningen av Korpbergets personal är Gunilla Sandén, internationellt certifierad alkohol- och drogterapeut, legitimerad sjuksköterska och KBT-utbildare. Hon har själv lång erfarenhet av behandlingsarbete och ser stora fördelar med MRT-modellen.

– MRT passar bra ihop med och kompletterar tolvstegsprogrammet som tillämpas på många svenska behandlingshem. MRT och tolvstegsprogrammet blir tillsammans en behandling som är väldigt heltäckande och ger bra behandlingsresultat.

MRT har praktiserats i USA sedan 1986 och resultaten av metoden har studerats grundligt. Sedan 2010 finns MRT upptaget i det amerikanska nationella registret för evidensbaserade behandlingar, och används sedan flera år också i exempelvis Australien, Mexiko och Nya Zealand.

Gunilla Sandén kom själv i kontakt med MRT omkring 2010 som ett resultat av ett långt sökande efter komplement till befintliga behandlingsmodeller.

– Jag har arbetat med missbruksvård och behandling i 33 år och har bitvis varit kritisk. Behandlingen måste vara hållbar, och för ungefär 15 år sedan började jag fråga mig varför det var så många återfall efter behandlingen.

Resultaten av primärbehandlingar är ofta väldigt bra. Många kommer till primärbehandlingen när deras missbruk börjat få allvarliga konsekvenser i livet och att under en intensiv period, i en isolerad miljö och med professionell hjälp få reflektera över missbruket och konsekvenserna brukar hjälpa en stor andel av patienterna att bryta sitt missbruk.

Utmaningen kommer när primärbehandlingen är avslutad och patienten ska återgå till vardagslivet.

Gunilla Sandén sammanfattar sina erfarenheter av behandlingsarbete:

– Det är inte svårt att sluta – det svåra är att inte börja om igen!

Så vad är det som går fel? När Gunilla följde upp återfallen tittade hon på var i processen de inträffande och i vilka sammanhang som de inträffade.

Hennes slutsats blev att behandlingen som lett till drogfrihet inte alltid lyckas förändra attityder, vanemönster och moralsystem på djupet. Det leder ofta till att destruktiva mönster upprepas.

– Du kan vara kemiskt drogfri, men behåller du samma attityd mot din omgivning som när du missbrukade, samma attityd i förhållande till kriminalitet, till lagar – då är risken mycket stor för återfall. Och det är inte så konstigt om man tänker efter: lever du samma liv och gör samma val som innan du genomgick din behandling så kommer du förr eller senare att hamna i samma typ av kriser som tidigare, och utvägen blir densamma – alkohol eller droger.

Gunilla Sandén hade länge svårt att hitta en fungerande metod för att arbeta effektivt med värderingar och attityder i behandlingen, men med MRT hittade hon till slut det verktyg hon sökte. 2011 utbildade hon sig i USA och sedan 2016 har hon både lett egna behandlingsgrupper och utbildat personal i olika typer av verksamhet.

Det grundprogram som Korpbergets personal nu utbildats i heter MRT för vuxna och bygger till stor del på övningar som känns igen från kognitiv beteendeterapi (KBT). Det handlar förenklat om att se känslor, beteenden, val och konsekvenser, och att väldigt noggrant diskutera inte bara vilka val som hade varit bättre utan också vad som krävs för att kunna välja bättre i framtiden.

Programmet utgår från utvecklingspsykologen Lawrence Kohlbergs teori om moralisk utveckling, där målet är att höja den moraliska nivån hos patienterna i programmet. Den som är djupt nere i sitt missbruk befinner sig ofta på den lägsta nivån där det akuta behovet av smärtlindring och njutning för egen del får styra allt. Men för att fungera i en relation, i samhället och på en arbetsplats behöver individen fatta beslut utifrån andra premisser och att arbeta med detta är en central del i MRT.

Uppgifterna är individuella men ska helst presenteras i grupp där alla medlemmar hjälper varandra att komma vidare, och uppgifterna innehåller både oväntande och ibland obekväma delar.

Som att rita(!)

I ord och bild ska programdeltagaren berätta om sina val, dess konsekvenser och om alternativen. Det kan låta banalt, men att aktivera ytterligare ett sätt att berätta gör processen mycket mer verkningsfull, menar Gunilla som också fått detta bekräftat av flera kursdeltagare.

– Flera personer har i efterhand sagt att det där med att rita kändes fjantigt i början, men att man efter ett tag märkte att det satte igång tankarna på djupet. Och det är precis vad jag ser också! Många gånger finns det i en behandlingsgrupp personer som snabbt lär sig språket och formen. De kan formulera sig och vet vad de förväntas säga för att klara av sin uppgift – men det tar inte på djupet. När du själv ska rita bilder så är det inte lika lätt att räkna ut vad som förväntas. Det måste komma inifrån och det går inte att fly på samma sätt.

MRT används sedan en tid på ett mindre antal behandlingshem i Sverige och dit kan nu även Korpberget Behandlingcenter räkna sig. Erfarenheterna är, precis som i liknande verksamheter i andra länder, mycket goda och förväntningarna på Korpberget är höga:

– Vi ser MRT som ett utmärkt komplement till tolvstegsprogrammet och är väldigt tacksamma för möjligheten att kunna utveckla vår missbruks- och beroendebehandling ytterligare, säger Janne Öhlén, vd på Korpberget.

…………………………………..

Kontakt för mer information om Korpberget Behandlingscentrum

E-post: janne@korpberget.se Tel: 073-808 34 74 Vår webbsida: www.korpberget.se