Senaste nyheterna

VÄLKOMMEN TILL PUNKEN 2019

Lördagen den 2:a November 2019 är det dags!

Nu är förberedelserna i full gång inför den stundande Punken på Korpberget. Startpunken är en återvändarhelg där det är tänkt att tolvstegskunskaper och bekantskaper ska förnyas och fördjupas.
Vi arbetar med programmet för dagen och det kommer att läggas ut längre fram, men planera gärna in för ett besök redan nu!

Registrera dig gärna i god tid
0612 – 71 82 80

Välkommen

Linda är vår nya föreståndare!

Linda Dahlqvist är ny föreståndare för Korpbergets behandlingshem.

Hon är utexaminerad socionom och har många års erfarenhet av arbete med människor som fastnat i missbruk och kriminalitet.

– Det är många nya intryck så här i början, men det känns väldigt roligt att vara på plats på Korpberget, säger Linda som tillträdde sin nya tjänst i början av juni 2019.

Närmast kommer Linda Dahlqvist från en tjänst hos Frivården i Sundsvall. I bagaget finns också bland annat två års erfarenhet från socialtjänsten.

Nu byter hon spår från arbete på myndighet till en tjänst som chef i privat behandlingsverksamhet, men betonar att hon inte kommer att arbeta som behandlare i sin nya roll.

– Mitt uppdrag är att sköta det administrativa arbetet som till exempel in- och utskrivningar. Och så ska jag hålla koll på regelverket så att vi gör det vi ska helt enkelt, att Korpberget alltid uppfyller alla de krav som ställs på en behandlingsverksamhet.

Linda Dahlqvist som beskriver sig som en strukturerad person som är van att arbeta med en hög stressnivå och att ta eget ansvar i arbetet.

Vad lockar med den här tjänsten och verksamheten?

– Jag älskar att jobba med människor och mitt fokus ligger alltid på att se möjligheter till förändring och på att hitta lösningar och det kommer jag att få göra på Korpberget.

Korpberget för sin del tycker att man har hittat en person vars utbildning, erfarenhet och egenskaper gör henne till en perfekt sammanhållande kraft i verksamheten.

– Linda är väldigt mjuk i sitt sätt, men också oerhört seriös och kunnig på de administrativa delarna av vår verksamhet och det är en väldigt bra kombination av kompetenser, säger Lasse Karlsson, marknads- och personalansvarig på Korpberget.

 

 

FAKTA

Linda Dahlqvist

ÅLDER 45

FAMILJ Sambo, son och två bonusdöttrar

BOR Utanför Sundsvall

GÖR Utbildad socionom, ny föreståndare på Korpberget från juni 2019.

Vuxna barnprogram

Vem är egentligen ett vuxet barn?
Vad innebär det att vara medberoende? Här förklarar vi kort hur vi ser på begreppen och hur vuxna barn-program på Korpberget är upplagt.

Vem är ett vuxet barn?
Ett vuxet barn är en person som vuxit upp i en familj med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom. Av nödvändighet utvecklar barnet överlevnadsstrategier som i vuxen ålder ofta leder till dålig självkänsla och svårigheter att göra egna känslor och behov viktiga. Vissa bär på livslånga sår i form av skuld och skam. Många kompenserar sin kärleksbrist med att vara duktiga och högpresterande. Det är även vanligt att personen utvecklar olika typer av kemiska beroenden.

Vad är ett medberoende?
Alla som lever i nära kontakt med personer med beroendeproblem, psykisk ohälsa eller kronisk sjukdom löper risk att utveckla ett medberoende. Det uppstår i familjer med missbruk men även bland professionella hjälpare. Medberoendet är efter förutsättningarna en naturlig, men problematisk, anpassningsreaktion där egna känslor och behov underordnas den sjukes. Den ursprungliga avsikten är att hjälpa men gradvis uppstår ett tvingande mönster som efterhand leder till kontrollförlust. Den medberoende blir i relation till den sjuke ofta både kontrollerande och möjliggörande och har historiskt betraktats som ett stort problem. Det är ett nedvärderande och skuldbeläggande synsätt som ibland smyger sig in i föreställningen om den medberoende även i våra dagar. Korpberget tar avstånd från en sådan definition av begreppet medberoende. För att frigöra sig behöver den medberoende hjälp utifrån. Centralt är att personen behöver göra egna känslor och behov viktiga, och på så vis återerövra egenvärde och självkänsla.

Vilka kommer till våra vuxna barn-veckor och hur är veckorna upplagda?
Till våra vuxna barn-veckor kommer människor från alla grupper i samhället.

• De som vuxit upp i dysfunktionella familjer och idag upplever problem som vuxna.
• De som idag lever i relationer med missbruk eller andra svåra livsproblem i äktenskap eller vänskapsrelationer.
• Personer inom hjälparyrken, till exempel socialtjänst och sjukvård, som utvecklat ett professionellt medberoende.

Deltagarna upplever det som en stor tillgång att man trots olikheterna i gruppen känner stor gemenskap och igenkännande. I en varm och stödjande atmosfär får deltagarna möjlighet att möta och bearbeta sina problem genom samtal, föreläsningar och många praktiska övningar.

Gå in på vår Kalender för mer information om när vi har våra vuxna barn-veckor.

Ålsta FHS i samarbete med Korpbergetbehandlingcenter AB utökar längden för för utbildningen Kvalificerad behandlingspedagog till 2 ÅR.

Behandlingspedagogutbildningen ger professionell kompetens till dig som arbetar, eller vill arbeta med behandling inom området missbruk och beroende problematik. Efter utbildningen har du kompetens att arbeta som behandlare på HVB hem, utslussboende, stödboende eller behandling inom öppenvård/ övriga sociala arbeten.
Vi ser ett växande behov på arbetsmarknaden av kompetent arbetskraft som Behandlings assistenter,behandlare/terapeut på olika typer av behandlingshem.
Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom området behandling av människor med beroendeproblematik, en arbetskraft rustad för såväl offentliga verksamheter som för att arbeta i konkurrensutsatt verksamhet.
Det som utmärker utbildningens koncept är effektivitet, flexibelt lärande på distans och stark koppling till arbetslivet genom praktik och direkt samarbete med bransch.
Har du lång erfarenhet av arbete inom behandling kan vissa delar av kursutbudet valideras.
Utbildningen sker på distans med 16 obligatoriska träffar på skolan i Sundsvall under din studietid.
Du läser
  • Personlig utveckling/professionellt förhållningssätt
  • Beroendeprocessen
  • Kunskapsbaserad praktik och evidensbaserade metoder
  • Psykologi/psykisk ohälsa/samsjuklighet
  • Livsstilsfaktorer
  • Kris, Sorg och förlust
  • Socialrätt, dokumentation
  • Ledarskap och organisation
  • Etik och värdegrundsarbete
För dig som inte redan arbetar inom vård och omsorg/behandling krävs att du har praktik i 12 veckor.
 

Childrens Program Sverige

Nyhet!

 Special programmet pågår under v.44 (höstlovet) 30/10-2/11

 

Korpberget och Childrens Program Sverige befäster sitt samarbete genom att erbjuda ett adekvat professionellt omsorgsfullt program för de sk ”glömda” barnen. 

 

Generellt talar vi om att anhöriga också påverkas av den som har problem i familjen med alkohol eller andra droger. Mer sällan talar däremot vi om hur barnen mår i familjer med missbruk eller beroende. Vi som arbetar inom behandling och rehabilitering vet att barn far illa i familjer där någon är beroende, men alltför många negligerar detta och kanske inte tror att de berörs så mycket av det som händer i deras barns vardag.

Vi pratar inte om att det finns problem. Det blir en förborgad hemlighet hos barnen. Inget man vågar prata om eftersom det är skamfyllt. Många vuxna gömmer sig bakom argument som ” de är ju så små och de kan inte ha märkt så mycket.

Men vi säger; det finns inga björnar som sover. De har varit vakna hela tiden!

 

Vi på Korpberget har länge försökt hitta den bästa hjälp även för barnen från dessa familjer och vi säger idag; den pusselbiten är den som saknas i vår behandling här på Korpberget.

Ett synsätt där vi har ett familjeorienterat perspektiv inom beroendevården.

 

Nu tar vi ett nytt kliv i vår omsorg och kommer att kunna erbjuda föräldrar i behandling hjälp och stöd även för deras yngre barn, i åldrarna 7-12 år, och det gör vi genom att möjliggöra Childrens Program. Ett förebyggande program för barn och den förälder som äger problemet som kommer att genomföras här på Korpberget.

Childrens Program är det forskat om och kommer ursprungligen från Hazelden Betty Ford Foundation i USA och har i Sverige bedrivits som ett pilotprojekt under tre års tid med mycket goda resultat.

 

Terapeuterna under veckan är : Lars Lewerth och Emil Lilja

 

 

 

Vill du veta mer om *Childrens Program, besök programmets hemsida www.childrensprogram.se

Korpberget behandlingscenter AB

Kontakt: Emil Lilja 0735-33 97 67

Mail: emil@korpberget.se